142nd Birth Anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel and Rashtriya Ekta Diwas celebrated at the Consulate today. 142nd Birth Anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel and Rashtriya Ekta Diwas celebrated at the Consulate today.

142nd Birth Anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel and Rashtriya Ekta Diwas celebrated at the Consulate today.